Jak uzyskać dofinansowanie na szkolenie dla fizjoterapeutów?

  • 4 stycznia 2021

Jeśli szukasz sposobów na uzyskanie dofinansowania na szkolenie, to ten artykuł jest właśnie dla Ciebie!

Dofinansowanie na udział w naszych szkoleniach można uzyskać w ramach dwóch inicjatyw:

– Krajowy Fundusz Szkoleniowy – prowadzony przez Powiatowe Urzędy Pracy,

– Bazę Usług Rozwojowych – prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

KFS to inicjatywa utworzona ze środków Funduszu Pracy, której głównym celem jest wsparcie kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Jak informuje MPRiPS, celem Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest zwiększenie kompetencji pracowników i pracodawców, które mogą być nieadekwatne do rozwijającej się dynamicznie gospodarki. Innymi słowy jest to wsparcie finansowe, jakie Powiatowe Urzędy Pracy przydzielają pracodawcom i pracownikom na kursy i szkolenia.

Kto może zostać objęty dofinansowaniem w ramach KFS?

Dofinansowanie może uzyskać każdy pracownik, który w swoim zakładzie pracy (w naszym przypadku szpitalu, ośrodku czy NZOZ-ie) jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. W przypadku mikroprzedsiębiorstw, a więc firm, w których zatrudnienie w wyżej wymienionym wymiarze nie przekracza 10 osób, dofinansowanie w ramach KFS może wynieść 100%. W pozostałych przypadkach Powiatowy Urząd Pracy, po zaakceptowaniu wniosku przydziela pracodawcy dofinansowanie w  wysokości 80% kosztów wybranego kursu czy szkolenia. Co istotne kwota dofinansowania nie obejmuje kosztów dojazdów, noclegu i wyżywienia pracownika.

Priorytety dla KFS 2021

Drugim istotnym elementem w przypadku KFS 2021 jest wpisanie się w jeden z kilku priorytetów. W 2021 roku jest ich aż 8, ale tak naprawdę zastosowanie dla naszej branży mają 4 z nich:

Wniosek o dofinansowanie udziału w szkoleniu będzie dotyczyć pracownika po 45 roku życia.

Znalezienie się na liście zawodów deficytowych w danym powiecie. Bardzo miarodajnym źródłem zawodów deficytowych i nadwyżkowych w całej Polsce jest – barometr zawodów link. Jak pokazała praktyka lat 2018-20, Barometr Zawodów jest narzędziem którym posługiwały się Powiatowe Urzędy Pracy dla określenia statusu danego zawodu. Możecie sprawdzić to samemu lub też zadzwonić do nas. Mamy kompletną bazę powiatów z „deficytowym fizjoterapeutą” dla każdego województwa i udzielimy wam szybkiej oraz precyzyjnej informacji.

UWAGA! Jeśli w Twoim powiecie fizjoterapeuta nie jest zawodem deficytowym to być może nic straconego, gdyż może być on zawodem deficytowym w skali województwa. I z reguły znalezienie się na liście zawodów deficytowych w skali województwa wystarczyło.

Priorytetem, w który również mogą wpisać się fizjoterapeuci jest bycie pracownikiem firmy, która na skutek pandemii Covid-19 musiała ograniczyć swoją działalność – wszak wszystkie szpitale, NZOZ-y, przychodnie, gabinety itp. były zamknięte przez połowę marca i cały kwiecień.

Priorytetem powiązanym z powyższym, jest też fakt pracy w miejscu, w którym fizjoterapeuta ma kontakt z osobami chorymi na koronawirusa. Nie ma oficjalnego potwierdzenia, ale domniemujemy, iż te „covidowe priorytety” mogą być wyżej punktowane we wniosku. Jednakże na kanwie naszych wieloletnich doświadczeń z KFS, warto aby pytać wasz urząd pracy, jak będzie rozpatrywał „ograniczenie działalności na skutek pandemii Covid-19”.

A więc reasumując, aby skutecznie ubiegać się o dofinansowanie należy:

– Być zatrudnionym na podstawie umowy o pracę,

– Wpisać się w jeden z kilku priorytetów

Jak uzyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

W pierwszej kolejności należy sprawdzić na stronie internetowej swojego Powiatowego Urzędu Pracy, czy został rozpoczęty nabór wniosków. Na ogół trwa on 5-15 dni roboczych,  dlatego należy wykazać się tutaj dobrym refleksem w kompletowaniu dokumentów i wypełnieniu stosownego wniosku. Wniosek a także wymagane do niego przez PUP załączniki, znajdziecie również na stronie internetowej PUP. My oczywiście ze swojej strony udostępniamy wszystkim zainteresowanym wszelkie wymagane przez Powiatowe Urzędy Pracy załączniki do wniosku. Wpis do CEIDG, poświadczenie akredytacji naszych kursów przez PTF i Kuratorium Oświaty w Poznaniu, wzory dyplomów i inne dokumenty – to wszystko mamy już przygotowane, na kanwie doświadczeń z KFS 2017-2020.

Jak pokazują nasze doświadczenia z ubiegłych lat, jeśli wniosek jest prawidłowo wypełniony, jest kompletny we wszystkie wymagane przez urząd załączniki, a pracownicy dla których wnioskujemy o dofinansowanie, spełniają wymogi, to znaczy wpisują się w jeden z priorytetów, to szansa na uzyskanie dofinansowania jest bardzo duża.

Jak uzyskać refundację kosztów szkolenia z Bazy Usług Rozwojowych?

Dzięki uzyskaniu w 2018 roku akredytacji Kuratorium Oświaty w Poznaniu dla naszych kursów, mogliśmy zarejestrować je w Bazie Usług Rozwojowych Jest to inicjatywa prowadzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach której można uzyskać refundację części kosztów związanych ze szkoleniem, z funduszy Unii Europejskiej.

Kto może uzyskać dofinansowanie z BUR

Baza Usług Rozwojowych dysponuje wielokrotnie wyższym budżetem niż Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Spora część przedsiębiorców nawet nie zdaje sobie sprawy z istnienia tej inicjatywy. Dlatego też, szanse na uzyskanie dofinansowania tutaj są duże. Ponadto w przeciwieństwie do KFS, zawód w danym powiecie nie musi być deficytowym. Pracownik nie musi również spełniać cenzusu wieku, aby w ogóle myśleć o możliwościach uzyskania dofinansowania. Co jest jednak istotne, BUR nie obejmuje swoim zasięgiem województw pomorskiego i mazowieckiego! Fizjoterapeutów z tych regionów, zainteresowanych naszymi szkoleniami i chcących uzyskać dofinansowanie, odsyłamy do poprzedniej części artykułu o KFS. Minusem BUR jest fakt, iż dofinansowania z tej inicjatywy są dedykowane tylko i wyłącznie dla podmiotów prywatnych. A więc operatorzy BUR nie refundują kosztów uczestnictwa w szkoleniach dla pracowników zatrudnionych w szpitalach, ośrodkach czy NZOZ-ach, które są finansowane lub współfinansowane przez państwo lub samorząd.

Regionalni operatorzy BUR

O to czy macie szanse starać się o uzyskanie dofinansowania należy dowiadywać się bezpośrednio u swojego regionalnego operatora, który może być różny, w zależności od obszaru województwa, w którym pracujecie. Aby nie kłopotać się z wyszukaniem odpowiedniego operatora dla swojego regionu, zachęcamy do kontaktu telefonicznego. Mamy gotową bazę regionalnych operatorów dla każdego z województw, podamy potrzebne dane kontaktowe.

Jakie kroki należy podjąć aby uzyskać dofinansowanie z BUR

To co warto podkreślić to w przypadku BUR ścieżka ubiegania się o dofinansowanie jest znacznie bardziej uproszczona i mniej zbiurokratyzowana niż w przypadku KFS. Mamy za sobą już doświadczenia z BUR w latach 2018-2020 i w praktyce wygląda to następująco:

Kontaktujesz się z regionalnym operatorem, podajesz numer usługi (szkolenia, którym jesteście zainteresowani – to również wam podamy) i mówisz, że chciałbyś/chciałabyś uzyskać dofinansowanie.

– Regionalny operator sprawdza możliwości dotyczące wsparcia konkretnego przedsiębiorstwa. Daje zielone lub czerwone światło.

– Zakładasz konto w Bazie Usług Rozwojowych (chyba, że Twój pracodawca już takie posiada) i rejestrujesz się na wybraną usługę. System teleinformatyczny nadaje Twojemu zgłoszeniu unikalną sygnaturę.

– Jeśli udział w kursie jest finansowany na podstawie bonów szkoleniowych, to podpisujemy z Twoim pracodawcą umowę szkoleniową. Jeśli natomiast rozliczasz refundację na podstawie FV, to nie ma potrzeby podpisywania umowy. Chyba, że takie będzie żądanie operatora udzielającego wsparcia, to wówczas naturalnie przygotujemy odpowiednie dokumenty.

– Przyjeżdżasz na kurs.

Kursy Falmedu zarejestrowane w BUR

Kurs „Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym” w terminie marzec/kwiecień 2021:

Numer usługi: 2020/11/26/12736/863081

Kurs „Skoliozy i wady postawy” w terminie maj 2021:

Numer usługi: 2020/11/26/12736/863201

Kurs” Usprawnianie osób dorosłych z deficytem neurologicznym” w terminie maj/czerwiec 2021:

Numer usługi: 2020/11/26/12736/864286

Kurs „Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym” w terminie wrzesień/październik 2021:

Numer usługi: 2020/11/26/12736/863195

Kurs „Spastyczność” w terminie listopad 2021

Numer usługi: 2020/11/26/12736/864332

Kurs „Skoliozy i wady postawy w terminie grudzień 2021:

Numer usługi: 2020/11/26/12736/863123

Dlaczego warto starać się o dofinansowanie na kursy Falmedu?

Nasze kursy dla fizjoterapeutów koncentrują się na problemach natury neurologicznej i ortopedycznej (skoliozy i wady postawy). A więc na tych schorzeniach, chorobach i deficytach, których leczenie jest długotrwałe i niezbędne do tego aby pacjent, czy dziecko czy osoba dorosła, mogła funkcjonować w społeczeństwie. Fizjoterapia będąca częścią szeroko rozumianej medycyny rozwija się bardzo dynamicznie. Dotyczy to przede wszystkim stosowanych metod terapii i usprawniania pacjenta.

Praktyka na kursach Falmedu

Nasze szkolenia prowadzone są przez praktyków, osoby z wieloletnim doświadczeniem w terapii dzieci i osób dorosłych z różnymi jednostkami chorobowymi. Program naszych szkoleń stanowi efekt synergii wiedzy i praktyki prowadzących z najnowszymi doniesieniami naukowymi oraz doświadczeniami klinicznymi poszerzanymi każdego dnia, przez ostatnie 29 lat funkcjonowania Falmedu. O wysokim poziomie naszych kursów najlepiej świadczą oceny uczestników, a także fakt, że prowadzimy je nieprzerwanie od 23 lat.

Doświadczenie i wiedza w uzyskiwaniu dofinansowań

Nie bez znaczenia jest również fakt, iż edycjach KFS 2017-2020 mieliśmy bardzo wysoką skuteczność. Ogromna większość fizjoterapeutów, którzy zwrócili się do nas po pomoc i złożyli kompletny wniosek o dofinansowanie w określonym terminie, otrzymała pozytywną decyzję z urzędu.

Źródła:

https://www.mpips.gov.pl/praca/fundusz-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy/rok-2017/

https://www.mpips.gov.pl/praca/fundusz-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy/rok-2018/

http://kapitalpolski.pl/priorytety-krajowego-funduszu-szkoleniowego-na-2019-r/

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/krajowy-fundusz-szkoleniowy

https://www.gov.pl/web/rodzina/kfs-2020

https://barometrzawodow.pl/

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

mgr Łukasz Faliszewski