Jak uzyskać dofinansowanie na szkolenie dla fizjoterapeutów?

  • 4 stycznia 2021

Jeśli szukasz sposobów na uzyskanie dofinansowania na szkolenie, to ten artykuł jest właśnie dla Ciebie!

– Krajowy Fundusz Szkoleniowy – prowadzony przez Powiatowe Urzędy Pracy,

Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

KFS to inicjatywa utworzona ze środków Funduszu Pracy, której głównym celem jest wsparcie kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Jak informuje MPRiPS, celem Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest zwiększenie kompetencji pracowników i pracodawców, które mogą być nieadekwatne do rozwijającej się dynamicznie gospodarki. Innymi słowy jest to wsparcie finansowe, jakie Powiatowe Urzędy Pracy przydzielają pracodawcom i pracownikom na kursy i szkolenia.

Kto może zostać objęty dofinansowaniem w ramach KFS?

Dofinansowanie może uzyskać każdy pracownik, który w swoim zakładzie pracy (w naszym przypadku szpitalu, ośrodku czy NZOZ-ie) jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. W przypadku mikroprzedsiębiorstw, a więc firm, w których zatrudnienie w wyżej wymienionym wymiarze nie przekracza 10 osób, dofinansowanie w ramach KFS może wynieść 100%. W pozostałych przypadkach Powiatowy Urząd Pracy, po zaakceptowaniu wniosku przydziela pracodawcy dofinansowanie w  wysokości 80% kosztów wybranego kursu czy szkolenia. Co istotne kwota dofinansowania nie obejmuje kosztów dojazdów, noclegu i wyżywienia pracownika.

Priorytety dla KFS 2021

Drugim istotnym elementem w przypadku KFS 2021 jest wpisanie się w jeden z kilku priorytetów. W 2021 roku jest ich aż 8, ale tak naprawdę zastosowanie dla naszej branży mają 4 z nich:

Wniosek o dofinansowanie udziału w szkoleniu będzie dotyczyć pracownika po 45 roku życia.

Znalezienie się na liście zawodów deficytowych w danym powiecie. Bardzo miarodajnym źródłem zawodów deficytowych i nadwyżkowych w całej Polsce jest – barometr zawodów link. Jak pokazała praktyka lat 2018-20, Barometr Zawodów jest narzędziem którym posługiwały się Powiatowe Urzędy Pracy dla określenia statusu danego zawodu. Możecie sprawdzić to samemu lub też zadzwonić do nas. Mamy kompletną bazę powiatów z „deficytowym fizjoterapeutą” dla każdego województwa i udzielimy wam szybkiej oraz precyzyjnej informacji.

UWAGA! Jeśli w Twoim powiecie fizjoterapeuta nie jest zawodem deficytowym to być może nic straconego, gdyż może być on zawodem deficytowym w skali województwa. I z reguły znalezienie się na liście zawodów deficytowych w skali województwa wystarczyło.

Priorytetem, w który również mogą wpisać się fizjoterapeuci jest bycie pracownikiem firmy, która na skutek pandemii Covid-19 musiała ograniczyć swoją działalność – wszak wszystkie szpitale, NZOZ-y, przychodnie, gabinety itp. były zamknięte przez połowę marca i cały kwiecień.

Priorytetem powiązanym z powyższym, jest też fakt pracy w miejscu, w którym fizjoterapeuta ma kontakt z osobami chorymi na koronawirusa. Nie ma oficjalnego potwierdzenia, ale domniemujemy, iż te „covidowe priorytety” mogą być wyżej punktowane we wniosku. Jednakże na kanwie naszych wieloletnich doświadczeń z KFS, warto aby pytać wasz urząd pracy, jak będzie rozpatrywał „ograniczenie działalności na skutek pandemii Covid-19”.

A więc reasumując, aby skutecznie ubiegać się o dofinansowanie należy:

– Być zatrudnionym na podstawie umowy o pracę,

– Wpisać się w jeden z kilku priorytetów

Jak uzyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

W pierwszej kolejności należy sprawdzić na stronie internetowej swojego Powiatowego Urzędu Pracy, czy został rozpoczęty nabór wniosków. Na ogół trwa on 5-15 dni roboczych,  dlatego należy wykazać się tutaj dobrym refleksem w kompletowaniu dokumentów i wypełnieniu stosownego wniosku. Wniosek a także wymagane do niego przez PUP załączniki, znajdziecie również na stronie internetowej PUP. My oczywiście ze swojej strony udostępniamy wszystkim zainteresowanym wszelkie wymagane przez Powiatowe Urzędy Pracy załączniki do wniosku. Wpis do CEIDG, poświadczenie akredytacji naszych kursów przez PTF i Kuratorium Oświaty w Poznaniu, wzory dyplomów i inne dokumenty – to wszystko mamy już przygotowane, na kanwie doświadczeń z KFS 2017-2020.

Jak pokazują nasze doświadczenia z ubiegłych lat, jeśli wniosek jest prawidłowo wypełniony, jest kompletny we wszystkie wymagane przez urząd załączniki, a pracownicy dla których wnioskujemy o dofinansowanie, spełniają wymogi, to znaczy wpisują się w jeden z priorytetów, to szansa na uzyskanie dofinansowania jest bardzo duża.

Dlaczego warto starać się o dofinansowanie na kursy Falmedu?

Nasze kursy dla fizjoterapeutów koncentrują się na problemach natury neurologicznej i ortopedycznej (skoliozy i wady postawy). A więc na tych schorzeniach, chorobach i deficytach, których leczenie jest długotrwałe i niezbędne do tego aby pacjent, czy dziecko czy osoba dorosła, mogła funkcjonować w społeczeństwie. Fizjoterapia będąca częścią szeroko rozumianej medycyny rozwija się bardzo dynamicznie. Dotyczy to przede wszystkim stosowanych metod terapii i usprawniania pacjenta.

Praktyka na kursach Falmedu

Nasze szkolenia prowadzone są przez praktyków, osoby z wieloletnim doświadczeniem w terapii dzieci i osób dorosłych z różnymi jednostkami chorobowymi. Program naszych szkoleń stanowi efekt synergii wiedzy i praktyki prowadzących z najnowszymi doniesieniami naukowymi oraz doświadczeniami klinicznymi poszerzanymi każdego dnia, przez ostatnie 29 lat funkcjonowania Falmedu. O wysokim poziomie naszych kursów najlepiej świadczą oceny uczestników, a także fakt, że prowadzimy je nieprzerwanie od 23 lat.

Doświadczenie i wiedza w uzyskiwaniu dofinansowań

Nie bez znaczenia jest również fakt, iż edycjach KFS 2017-2020 mieliśmy bardzo wysoką skuteczność. Ogromna większość fizjoterapeutów, którzy zwrócili się do nas po pomoc i złożyli kompletny wniosek o dofinansowanie w określonym terminie, otrzymała pozytywną decyzję z urzędu.

Źródła:

https://www.mpips.gov.pl/praca/fundusz-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy/rok-2017/

https://www.mpips.gov.pl/praca/fundusz-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy/rok-2018/

http://kapitalpolski.pl/priorytety-krajowego-funduszu-szkoleniowego-na-2019-r/

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/krajowy-fundusz-szkoleniowy

https://www.gov.pl/web/rodzina/kfs-2020

https://barometrzawodow.pl/

mgr Łukasz Faliszewski